کیت RIA و ELISA

برند Persian Gulf تولید داخل

کیت RIA و ELISA

کیت RIA در پکیج های 50 - 100 - 200 - 500 تستی

و کیت ELISA در پکیج 96 تستی تولید داخل برند Persian Gulf

 

جهت دریافت بروشور هر یک از کیت ها ، بر روی نام آن کلیک نمایید.

 

 

ELISA 96 Tests
RIA 50 Tests
RIA 100 Tests
RIA 200 Tests
RIA 500 Tests

T3

T3

T3

T3

T3

T4

T4

T4

T4

T4

TSH

TSH

TSH

TSH

TSH

T-Uptake

T-Uptake

T-Uptake

T-Uptake

T-Uptake

Free T4

Free T4

Free T4

Free T4

Free T4

LH

LH

LH

LH

LH

FSH

FSH

FSH

FSH

FSH

Prolactin

Prolactin

Prolactin

Prolactin

Prolactin

B-HCG

B-HCG

B-HCG

B-HCG

B-HCG

PSA

PSA

PSA

PSA

PSA

Ferritin

Ferritin

Ferritin

Ferritin

Ferritin

Vitamin D 

Vitamin D

Vitamin D

Vitamin D

Vitamin D

Free PSA

 

 

 

 

Progesterone

 

 

 

 

Testosterone

 

 

 

 

 


درخواست محصول

ارسال