مواد و لوازم مصرفی آزمایشگاه تشخیص طبی

نوک سمپلر - لامل - میکروتیوب - محلول